Profil spoločnosti

 

ARRIVA Trnava, a.s. /SAD Trnava, ČSAD Trnava/, je dopravná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, systémom a skúsenosťami v oblasti pravidelnej autobusovej dopravy, ktorej začiatky sa datujú od r 1949. V zmenách po roku 1989 prešla cieleným vývojom od rozdelenia na nákladnú a osobnú dopravu cez delimitáciu z bývalých krajských podnikov ČSAD a následne transformáciou zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť v roku 2002 so súčasným zlúčením pôvodne 4 samostatných podnikov Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec na spoločný podnik SAD Trnava akciová spoločnosť a  privatizáciou ,ktorá v roku 2002 iniciovala proces zefektívnenia všetkých činností a služieb a konsolidovala  spoločnosť na ďalšie obdobie. Dňom 4.12.2015 došlo k zmene  obchodného názvu zo  SAD Trnava,  a.s. na ARRIVA Trnava, a.s. a spoločnosť sa stala členom skupiny  ARRIVA .

 

Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. sa zaoberá tradičným odborom podnikania v doprave, a to hlavne: mestskou hromadnou dopravou, prímestskou dopravou, diaľkovou vnútroštátnou dopravou, medzinárodnou dopravou, nepravidelnou a zmluvnou dopravou, logistikou a ďalšími doplnkovými službami.

 

Spoločnosť má svoje sídlo v Trnave, strediská v okresných mestách v Trnave, Piešťanoch, Senici, Hlohovci a sídli vo vlastnej objektovej sústave.

 

Základnými organizačnými zložkami spoločnosti sú: úsek generálneho riaditeľa spoločnosti, divízie a strediská spoločnosti. Strediská spoločnosti kopírujú územný celok v ktorom spoločnosť pôsobí /stredisko dopravne obsluhuje zhruba územie okresu/ a zachovávajú územné rozdelenie vzhľadom na regióny, v ktorých spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. zabezpečuje svoju hlavnú činnosť – dopravnú obslužnosť územia.

 

Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. prevádzkuje celkom 275 autobusov, z ktorých je prevažná časť zaradená v pravidelnej doprave všetkých druhov. V spoločnosti pracuje 447 zamestnancov, z čoho je 356 vodičov. Zamestnanci spoločnosti sú svojou kvalifikáciou, vzdelaním, odbornosťou a skúsenosťami jednou z hlavných konkurenčných výhod spoločnosti oproti ostatným firmám na dopravnom trhu.

 

Hlavná činnosť spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. pravidelná verejná autobusová doprava je zabezpečovaná mestskou autobusovou dopravou, prímestskou dopravou, diaľkovou dopravou a medzinárodnou dopravou nasledovne:

 

Mestská autobusová doprava

 ARRIVA Trnava, a.s. prevádzkuje mestskú autobusovú dopravu v mestách :

- Trnava prevádzkuje 13 liniek (zmluvné vzťahy s mestom Trnava)

- Piešťany prevádzkujú 11 liniek (zmluvné vzťahy s mestom Piešťany

- Senica prevádzkuje 4 linky (zmluvné vzťahy s mestom Senica)

- Hlohovec prevádzkuje 3 linky (zmluvné vzťahy s mestom Hlohovec)

na základe platných dopravných licencií, pričom dlhodobo vykonáva v týchto mestách 100% podiel prevádzkovaných liniek na ktoré sú udelené licencie MHD.

  

Prímestská doprava

ARRIVA Trnava, a.s. prevádzkuje prímestskú verejnú dopravu v 4 regiónoch na úrovni okresu, v ktorých majú sídla strediská spoločnosti /Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec/. V týchto regiónoch prevádzkuje spoločnosť 81 prímestských liniek, z ktorých 32 liniek prechádza do Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.

 

Diaľková  a medzinárodná doprava

ARRIVA Trnava, a.s. prevádzkuje v rámci Slovenskej republiky diaľkovú dopravu na 1 linke: z Bratislavy do Myjavy.

ARRIVA Trnava prevádzkuje 1 medzinárodnú linku do Českej republiky, konkrétne do Hodonína.

 

 

Ďalšou činnosťou ktorú ARRIVA Trnava, a. s. vykonáva je osobitná pravidelná doprava /zmluvná/ doprava pre vybraných prepravcov ako i nepravidelná doprava pre fyzické a právnické osoby. Zmluvná a nepravidelná doprava majú zvyčajne sezónny a nepravidelný charakter a sú tvorené zákazkami od organizácií a fyzických osôb. V lete je rozšírená preprava občanov autobusmi do zahraničia, na základe zmlúv s cestovnými kanceláriami.

  

 

 

Jednorazový, viacnásobný, sezónny prenájom rôznych typov autobusov

Zájazdová vnútroštátna a medzinárodná doprava

Osobitná pravidelná doprava

Poradenská činnosť v oblasti dopravy

Predaj miesteniek v systéme AMS

Prenájom reklamných plôch na objektoch a autobusoch

Parkovanie vozidiel v objektovej sústave spoločnosti